Lokalni održivi razvoj - Evropski putokaz ka modernoj samoupravi

Gradjanska mreža - Lokalni održivi razvoj - Evropski putokaz ka modernoj samoupravi

Urednik stranice:

Vanesa Belkić
Koordinator projekta

Gradjanska Mreza

 

U Beočinu otvorena Kancelarija za LER

U opštini Beočin je danas uz prisustvo pokrajinskih zvaničnika i predstavnika okolnih vojvođanskih opština svečano otvorena Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.
U uvodnom delu su se prisutnima obratili: mr sci. dr Tomislav Stantić, pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, mr Bogdan Cvejić, predsednik opštine Beočin i Vanesa Belkić, koordinatorka projekta NVO Građanska mreža.   U drugom delu programa je Ljiljana Nikolić, koordintorka Kancelarije za LER grada Loznice, predstavila vrlo značajne rezultate koje je u svom dosadašnjem radu postigla ova kancelarija, a potom je prisutnima Milica Hrnjaz, kooautorka publikacije,  predstavila publikaciju „Lokalni ekonomski razvoj-evropski putokaz ka modernoj samoupravi“ nastalu tokom realizacije samog projekta.

Otvaranje Kancelarije za LER u opštini Beočin predstavlja jedan od završnih događaja na projektu „Održivi lokalni razvoj-evropski putokaz ka modernoj samoupravi“ koji je zahvaljujući podršci Fonda za otvoreno društvo, Građanska mreža tokom poslednjih godinu dana realizovala u opštinama Beočin i Bač. Cilj projekta je bio izgradnja kapaciteta ove dve opštinske uprave za strateško planiranje lokalnog ekonomskog razvoja i razvoj proevropskih lokalnih politika.  Desetoro zaposlenih u opštinskim upravama je pohađalo ukupno 30 treninga i boravilo u dvonedeljnoj studijskoj poseti gradskoj opštini Vračar, koja je bila partnerska opština na projektu. Službenici koji su prošli obuku će nastaviti da rade u svojim opštinskim upravama kao članovi tima Kancelarije za LER. Na ovaj način  Građanska mreža je pomogla targetiranim opštinama da kroz obuku zaposlenih i reorganizaciju poslova unaprede sopstvene kapacitete za planiranje i upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem, umesto da za obavljanje tih poslova zapošljavaju nove službenike u već preobimnom javnom sektoru. Tokom oktobra planirano je otvaranje Kancelarije za LER i u opštini Bač.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju se pridružio naporima Građanske mreže tako što je opštini Beočin obezbedio finansijska sredstva  za kompletno opremanje ove kancelarije, pa će ona već od sutra biti u potpunosti funkcionalna.

Grupna slika Publika Govor Ulazak u kancelarijuIntervju Predavanje

Poseta Vračaru

Gradska opština Vračar je zajedno sa Građanskom mrežom bila domaćin druge grupe
polaznika studijske posete iz Bača i Beočina ovoj opštini, u periodu od 28.06.-02.07.2010.
Nakon višemesečne obuke u svojim opštinama, petoro službenika iz dve južnobačke opštine je
imalo priliku da se neposredno upozna sa rezultatima, projektima, uspesima i daljim planovima
beogradske opštine u domenu lokalnog ekonomskog razvoja.
Petodnevni program posete je obuhvatao sve teme relevantne za uspešno funkcionisanje
jedne moderne lokalne samouprave: opštinski uslužni centar, elektronsku upravu, uvođenje
ISO standarda u rad opštinske uprave, prezentaciju realizovanih projekata, javno-privatno
partnerstvo, programiranje opštinskog budžeta, posete Biznis-inovacionom inkubator centru,
Klubu privrednika, Kancelariji za pomoć malim i srednjim preduzećima.
Do okončanja projekta koji se realizuje zahvaljujući podršci Fonda za otvoreno društvo,
preostalo je objavljivanje publikacije i otvaranje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u dvema
vojvođanskim opštinama.

03. jun 2010 Beočin XV trening

Danas je u Beočinu održan poslednji od ukupno 30 treninga na šestomesečnoj obuci koja se realizuje u sklopu projekta „Održivi lokalni razvoj-evropski putokaz ka modernoj samoupravi“. Polaznici su pre odlaska na studijsku posetu GO Vračar koja ima ulogu mentorske opštine na ovom projektu, upoznati sa načinom funkcionisanja Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Subotici. Dejan Zvekić, jedan od najzaslužnijih za  rezultate koje je u poslednje  4,5  godine ova KLER postigla, je učesnicima pokušao da približi njen način funkcionisanja, strukturu zaposlenih, opis poslova koje obavlja, odnos sa drugim lokalnim institucijama i drugim  nivoima vlasti, primere dobre i loše prakse. Sve ovo je trebalo zaposlene u OU Beočin ne samo da pripremi za njihov budući profesionalni angažman u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj koja će u Beočinu biti otvorena u septembru, već da im pomogne da u startu preskoče i prebrode početničke greške i probleme sa kojim se susretao KLER iz Subotice.

Višemesečna obuka u OU Bač i Beočin je realizovana na projektu koji Građanska mreža realizuje zahvaljujući podršci Fonda za otvoreno društvo, Srbija.


Slike sa XV. treninga.

31.maj 2010 Beočin XIV trening

Na pretposlednjem treningu koji je održan za zaposlene u OU Beočin polaznici su upoznati sa ulogom opštine u podsticanju lokalnog ekonomskog razvoja, analizom relevantnih aktera koji mogu biti zainteresovani za ovaj proces, uspostavljanju komunikacije i saradnje sa njima, ulogom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u upravljanju ovim procesom. Detaljnije o nadležnostima same kancelarije za LER učesnici će biti upoznati na poslednjem treningu, nakon čega će biti upriličena studijska poseta GO Vračar.

Obuka se realizuje na projektu koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija. 


Slike sa XIV. treninga.

13. maj 2010 Beočin-XIII trening

Nastavak obuke za službenike u OU Beočin usledio je održavanjem XIII treninga u ovoj opštinskoj upravi, a do okončanja planirane obuke preostala je  realizacija još 2 treninga tokom maja. Po okončanju obuke polaznici će tokom juna boraviti 5 dana u studijskoj poseti gradskoj opštini Vračar gde će se upoznati sa njenim dosadašnjim radom na planu projektnog menadžmenta i lokalnog ekonomskog razvoja.

Program današnjeg treninga je bio posvećen temama čije savladavanje će u značajnoj meri doprineti uspešnosti  Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj kada ona bude otvorena u Beočinu: osnove fundraising-a, upoznavanje sa donatorima koji finansiraju projekte lokalnih samouprava i specifičnostima njihovih aplikacionih procedura, predstavljanje dobre prakse razvijenijh opština u Srbiji.

Obuka se realizuje u sklopu projekta kome je podršku pružio Fond za otvoreno društvo, Srbija.


Slike sa XIII. treninga

30.april  2010 Beočin-Andrevlje XI,XII trening

Građanska mreža je danas održala jednodnevni seminar u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine na Andrevlju, u skopu obuke koja se realizuje na projektu  „Održivi lokalni razvoj- evropski putokaz ka modernoj samoupravi“.

Program seminara kome su prisustvovali zaposleni u OU Beočin je obuhvatao predstavljanje dva vrlo značajna  programa kroz koje se finansiraju projekti lokalnih samouprava- Nacionalni investicioni plan RS i Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Gostujući predavači iz Ministarstva za nacionalni investicioni plan i Ministarstva finansija upoznali su polaznike sa aplikacionim procedurama i obrazcima za prijavu projekata, kriterijumima za odabir projekata, procedurama javnih nabavki, najboljom dosadašnjom praksom i najvećim problemima i greškama u do sada finansiranim projektima kroz ove programe.

Seminar je realizovan uz medijsku podršku RTV Beočin i mesečnika Beočinska hronika, a u okviru projekta koji uživa podršku Fonda za otvoreno društvo, Srbija.


Slike sa XI i XII treninga.

19.april  2010 Beočin X trening

Program desetog treninga koji je Građanska mreža održala u OU Beočin, bio je posvećen narativnom izveštavanju u skladu sa procedurama EK i komunikaciji  sa donatorima. Polaznici su kroz radionice i simulacije realnih situacija pokušali da steknu veštine za izgradnju održivih odnosa sa donatorima.
Trening koji je održan je deo obuke koja se realizuje u sklopu projekta „Održivi lokalni razvoj- evropski putokaz ka modernoj samoupravi“  sa ciljem da se zaposleni u lokalnim administracijama Beočina i Bača obuče za pisanje i upravljanje projektima u skladu sa EU procedurama i projektovanje lokalnog ekonomskog razvoja. Do okončanja obuke koji  je planiran za početak juna, biće održano još 10 treninga u ovim targetiranim opštinama.

X. Trening u Beocinu Vezbe

30.mart  2010 Beočin IX trening

Održavanjem IX treninga u OU Beočin nastavljena je obuka zaposlenih na projektu  „ Održivi lokalni razvoj- evropski putokaz ka modernoj samoupravi“ koji realizuje Građanska mreža u partnerstvu sa Gradskom opštinom Vračar.
Program treninga je obuhvatao različite aspekte finansijske implementacije projekta- mesto projekta u opštinskom budžetu, finansijsko izveštavanje, javne nabavke i reviziju. Redovnim polaznicima obuke, koji dolaze iz različitih opštinskih službi,  ovom prilikom se pridružilo nekoliko  kolega iz Odeljenja finansija OU Beočin, zbog specifičnosti same materije. Načelnica Odeljenja finansija OU Inđiija, g-đa Gordana Tišma , je sa polaznicima podelila svoj iskustva vezana za finansijske aspekte upravljanja projektima koje je do sada realizovala Opština Inđija.
Podršku projektu, koji se istovremeno realizuje i u Opštini Bač, pružio je Fond za otvoreno društvo, Srbija.


IX. trening

26. Mart 2010 Beočin VIII trening

Danas je održan osmi  trening za zaposlene u OU Beočin, čime je nastavljena njihova obuka za pisanje i upravljanje projektima u skladu sa EU procedurama.
Program treninga je bio posvećen sastavljanju budžeta predloga projekta   u skladu sa procedurama EK. Nakon uvodnog izlaganja trenera, polaznici su najveći deo vremena, kao i na prethodnim treninzima, proveli u praktičnom radu na vežbama pokušavajući da savladaju budžetiranje na projektima koje samostalno razvijaju tokom trajanja obuke.
Uzimajući u obzir sprovedenu obuku u Opštini Bač, drugoj partnerskoj opštini na ovom projektu, Građanska mreža je do sada održala ukupno 16 od 30 planiranih treninga, na projektu kome je podršku pružio Fond za otvoreno društvo.


Polaznici - VIII trening

04.mart  2010.  Beočin  VII trening

Građanska mreža je nastavila obuku za službenike OU Beočin održavanjem VII treninga na projektu „Održivi lokalni razvoj-evropski putokaz ka modernoj samoupravi“.

Program treninga je bio posvećen izradi matrice logičkog okvira u EU formatu predloga projekta. Polaznici su nakon uvodne prezentacije trenera nastavili praktičan rad na izradi logičke matrice za projekte koje tokom obuke samostalno razvijaju: „Razvoj i afirmacija seoskog turizma u selima na teritoriji Opštine Beočin“ i „Unapređenje rada opštinske uprave Beočin kroz uvođenje procedure evaluacije rada zaposlenih službenika“.

Planirano je da tokom marta u Beočinu bude održano još 2 treninga za zaposlene u OU, sa ciljem njihove obuke za projektovanje i upravljanje procesom  održivog razvoja njihove opštine. Projekat je podržao  Fonda za otvoreno društvo, Srbija.

Trener sa polaznicima VII trening
Polaznici - VII trening

18.februar  2010.  Beočin  VI trening

Građanska mreža je 18.02.2010. održala VI trening za zaposlene u OU Beočin, čime je nastvljena izgradnja kapaciteta ove lokalne samouprave za projektovanje i upravljanje procesom  održivog razvoja na projektu koji je dobio podršku Fonda za otvoreno društvo.

Program treninga je u najvećoj meri bio posvećen rekapitulaciji najmanje jasnih obrađivanih tema  u dosadašnjem toku obuke, a u skladu sa rezultatima evaluacije od strane samih  učesnika, koja je obavljena na prethodnom treningu. Učesnicu su izabrali dve teme u vezi kojih su tražili dodatna pojašnjenja: održivost projekta i monitoring i evaluacija projekta.

Pored ovog, treneri su pomogli polaznicima da registruju OU Beočin u PADOR bazu, što predstavlja jedan od obaveznih koraka u aplikacionoj proceduri za Exchange 3 koji je u toku, a za koji OU Beočin priprema predlog projekta. Pored same registracije, polaznici su obučeni da samostalno ažuriraju podatke u ovoj bazi vezane za dalji rad OU Beočin.


Polaznici - VI trening

1.februar  2010.  Beočin  V trening

Početak februara je označio ulazak u treći mesec kontinuirane obuke koju  Građanska mreža sprovodi u Opštinskim upravama Beočin i Bač, na projektu „Održivi lokalni razvoj- evropski putokaz ka moderoj samoupravi“. Prvog dana februara održan je V po redu  trening za zaposlene u OU Beočin koji je imao za cilj osnaživanje opštinskih kapaciteta za izradu razvojnih projekata.
Trening je bio posvećen definisanju  očekivanih rizika, održivosti rezultata i evaluaciji projekta. Učesnici su nakon prezentacija koje su ih teorijski  upoznale sa ovim elementima predloga projekta, kroz praktične vežbe pisanja i radionice pokušali da ovladaju  formulisanjem ovih delova projekta. Ova znanja i veštine će im biti dragocene prilikom izrade predloga projekta kojim će Opština konkurisati za Exchange 3 program.
Do kraja februara planirano je održavanje još dva treninga u Beočinu. Obuka se realizuje na projektu kome je podršku pružio Fond za otvoreno društvo, Srbija.


Polaznici sa trenerom - V trening (levo)     Polaznice na praktičnoj vežbi - V trening (desna slika)

19. januar 2010. Beočin IV trening

Građanska mreža  će  tokom prve polovine 2010. nastaviti da pruža stručnu i savetodavnu podršku OU Beočin  za planiranje održivog lokalnog razvoja i izradu razvojnih projekata. S tom namerom,  IV trening na projektu „Održivi lokalni razvoj- evropski putokaz ka moderoj samoupravi“  je održan 19.januara u ovoj Opštini.

Trening je bio posvećen definisanju i predstavljanju aktivnosti i rezultata u predlogu projekta.  Učesnici su na petočasovnoj obuci kroz prezentacije, praktične vežbe pisanja i radionice s uspehom ovladali veštinom definisanja ovih elemenata u predlogu projekta i na taj način nastavili da rade na izradi predloga projekta kojim će OU Beočin konkurisati za Exchange3 program.

Predstojećih 11 treninga i jednonedeljna studijska poseta OU Vračar bi trebalo da opštinskom menadžmentu pomogne u vođenju i funkcionisanju Kancelarije za održivi loklani razvoj  koja će u Beočinu biti otvorena u septembru tekuće godine, kao jedna od završnih aktivnosti na  projektu koji je podržao Fond za otvoreno društvo.


Trener - IV trening (leva slika) , Polaznici - IV trening (desna slika)


Polaznica sa trenerom - IV trening

24. decembar 2009. Beočin III trening

U okviru višemesečne obuke koja je usmerena na izgradnju kapaciteta zaposlenih u OU Beočin za planiranje održivog lokalnog razvoja i izradu razvojnih projekata, Građanska mreža je 24. decembra  održala III trening u  Beočinu.
Trening je bio posvećen formulisanju ciljeva, ciljnih grupa i korisnika rezultata projekta. Učesnici su kroz praktične vežbe pisanja i radionice pokušali da ovladaju veštinom definisanja ovih elemenata u predlogu projekta. Tokom narednih treninga predavači i mentori Građanske mreže će pružiti svu neophodnu stručnu i savetodavnu pomoć OU Beočin da razvije projekat sa kojim će aplicirati za učešće u Exchange3 programu koji je u saradnji sa SKGO raspisala Delegacija EU U Srbiji.    
Preostalih 12 treninga na projektu „Održivi lokalni razvoj- evropski putokaz ka moderoj samoupravi“ koji je podržao Fond za otvoreno društvo, biće realizovano do juna 2010. godine.


Radna atmosfera - III trening, Polaznici - III trening

11. decemar 2009. Beočin- II trening

U zagradi opštine Beočin NVO Građanska mreža je održala II trening na projektu „Održivi lokalni razvoj- evropski putokaz ka moderoj samoupravi“ koji je podržao Fond za otvoreno društvo, čime je nastavljena obuka zaposlenih za poslove koje će na sebe preuzeti nakon otvaranja Kancelarije za održivi lokalni razvoj u ovoj opštini.
Trening je bio posvećen upoznavanju polaznika sa elementima predloga projekta, predstavljanju konkretnih prijavnih formulara za predloge projekata, uključujući EU format i format za prekograničnu saradnju Srbija-Mađarska. Pored toga na radionicama učesnici su kroz praktične vežbe pisanja pokušali da savladaju pisanje konteksta, identifikacije problema i opravdanosti projekta, na teme koji su sami odabrali na prošlom treningu kada su identifikovali postojeće probleme u opštinskoj upravi koje je neophodno rešiti.
O održavanju treninga i ciljevima projekta je izveštavala lokalna televizija RTV Beočin koja je prisustvovala treningu.


Praktična vežba - II trening , Radionica - II trening

26. novembar 2009. Beocin- I trening

Građanska mreža je 26. novembra 2009. održala prvi trening u Opštini Beočin i time započela 6-mesečnu obuku desetoro zaposlenih u Opštinskim upravama Beočina i Bača na projektu „Održivi loklani razvoj- evropski putokaz ka moderoj samoupravi“ koji je podržao Fond za otvoreno društvo. Cilj obuke jeste da se zaposleni u ovim lokalnim samoupravama osposobe za rad i vođenje Kancelarije za održivi lokalni razvoj koja će u Opštini Beočin biti otvorena naredne godine u sklopu aktivnosti na  projektu.
Uvodni trening je polaznike upoznao sa značajem strateškog planiranja održivog lokalnog razvoja i sa osnovnim elementima projektnog planiranja, dok su na radionicama polaznici procenjivali postojeću organizaciju njihove opštinske uprave i na osnovu identifikacije postojećih problema definisali elemente predloga projekta kojim bi pokušali da reše postojeće probleme.
Predvidljiv i optimalan održivi razvoj lokalne samouprave nije moguć bez njegovog dugoročnog strateškog planiranja kojim će nedvosmisleno biti utvrđeni prioriteti tog razvojnog poduhvata u kontekstu  zadate situacije, koju definišu: analiza postojećeg stanja i profilisanje lokalne zajednice, raspoloživost, dostupnost i obimnost resursa i željeni pravaci daljeg razvoja. Naime, odgovor na pitanje  kako sebe lokalna zajednica vidi u budućnosti nije moguć bez opsežne analize gde se ona sada nalazi i koji su ključni problemi, čime raspolaže, koje ciljeve želi postići i na koji način, angažujući kakve resurse i na koji način  će pratiti, nadzirati i procenjivati  napredak. Precizno definisanje ovih elemenata će doprineti utvrdjivanju realnog i ostvarljivog plana održivog loklanog razvoja u odnosu na željeni, ali ne i dostižan i ostvarljiv strateški plan razvoja.


Polaznici - uvodni trening

SPONZORI
Partneri
Oglasi - Nekretnine.cc Zajecar Vojvodina Hotels Turisticki vodic Srbije Linkovi Vrnjacka Banja Mionica Soko Banja Banja Vrujci Novi Sad Hotels Sutomore Sveti Stefan Petrovac na Moru Vrnjacka Banja EUTELNET webhosting i registracija domena Mobilni telefoni prodaja

Gradjanska mreža

Lokalni održivi razvoj - Evropski putokaz ka modernoj samoupravi


Partneri sajta: Kalendar | Sokobanja.net | Sremska Mitrovica | Zajecar | Igalo | Bečići | Bijela | Banja Vrujci | Muzicki instrumenti | Vrnjacka Banja |